تخصیص برای خرد کردن گیاه

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن - مجله تولید گیاهان زراعی

19 مارس 2017 ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪه زراﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ... اري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ...... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﯽ.

دریافت قیمت

65 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی روانسر تخصیص یافته است - جماران

23 ا کتبر 2018 ... خانه داری >; چیدمان >; گل و گیاه > ... 65 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی روانسر تخصیص یافته است ... است و سیاه نمایی و ناامید کردن مردم در چنین شرایطی دامن زدن به جنگ روانی دشمن است که تنها راه غلبه بر آن اتحاد و وحدت مردم و مسئولان است. ... امروز جامعه، باید برای خدمت به مردم از خرد جمعی و دانش و تجربه بهره بگیریم.

دریافت قیمت

کشت گیاهان دارویی اولویت وزارت جهادکشاورزی برای توسعه اشتغال ...

خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: برای ایجاد اشتغال پایدار ۱۰ محور در اولویت‌ها مشخص شده که یکی از آنها توسعه گیاهان دارویی است. توسعه کشت...

دریافت قیمت

ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ - دانشگاه تهران

2 دسامبر 2013 ... ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ. (. رﻗﻢ. IL111. ) ، آزﻣﺎ. ﻳﺸﻲ. در ﻗﺎﻟﺐ ﻛـﺮت. ﻫـﺎ. ي. ﺧـﺮد. ده ﺑـﺎ. ﻃﺮح ﭘﺎ. ﻳﺔ ... ورود ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻓﺎز زاﻳﺸﻲ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺨﺼﻴﺺ. ﻣﺎدة ﺧﺸﻚ. را ﺑﻪ اﻧـﺪام ... از،. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. رﺷﺪ ﺑﺮاي. ﻛﻤﻲ. ﻛﺮدن. ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎه. در. اروﭘﺎ. و. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﻣﺸﺘﺮك. اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. و. ﺳﭙﺲ. ،. در...

دریافت قیمت

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

کارگر متیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی •. کارگر فنی ...... بازنگری در نگرش و جامع نگری و خرد ورزی در حیطه تولید غذا. اهمیت می یابد و .... اهلـي سـاختن و زراعي کردن گیـاه دارویي ... »تخصیـص نیروهـاي انسـاني عامـل و متعامـل «، بـه دو نتیجه.

دریافت قیمت

ارتقای بهره وری مصرف آب

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫـﺎى ﮐﻼن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﻣﯿـﻦ، ﺗﺨﺼﯿـﺺ و ﻣﺼـﺮف اﺻﻮﻟـﻰ از آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ..... ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ راﻧﺪﻣـﺎن ﮐﺎرﺑـﺮد ﻣﺰرﻋـﻪ، از ﻋﺒﺎرت ﻣﻘـﺪار آب آﺑﯿـﺎرى ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﯿـﺎه ﺑﻪ ﺟﺎى ..... ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻔﺎت، راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود 70 درﺻﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ...... ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮى از ﺧﺮد ﺷـﺪن ﺑﯿﺸـﺘﺮ اراﺿـﻰ، اﻋﺘﺒـﺎرات ﯾﺎراﻧﻪ اى ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎى آﺑﯿﺎرى، ﻓﻘـﻂ ﺑﻪ اراﺿﻰ.

دریافت قیمت

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن - مجله تولید گیاهان زراعی

19 مارس 2017 ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪه زراﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ... اري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ...... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﯽ.

دریافت قیمت

گیاه مورد علاقه حضرت محمد

پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) : بادرنجبویه گیاهی بهشتی و مورد علاقه ی .... بوييدن برگ من جهت ضدعفوني كردن مجاري تنفسي و نشستن در آب جوشانده آن جهت باز شدن ... سابقاً مرسوم بوده كه براي گرفتن زنبور عسل برگ بادرنجبويه را خرد كرده و در ..... است كه متعلق بـه تـعـهـد یـا تخصیص است، یا بحثهایی كه در بیان موضوع (علم) و...

دریافت قیمت

سرایکو سامانه مدیریت منابع آب

نرم افزار تحت وب سامانه حامی توزیع و تخصیص منابع آب در دشت قزوین ... این نرم افزار با محاسبه به هنگام نیاز آبی 15 گونه مختلف گیاهان در حوزه مورد نظر در دو سطح خرد و ... پیاده سازی قسمت فروش آب با وظیفه کنترل و همینطور مکانیزه کردن آن ایجاد شده...

دریافت قیمت

محیط‌زیست، آب و کشاورزی

... انجام مطالعات جامع در زمینة پتانسیل‌های معدنی; تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی ... گیاهان دارویی با رویکرد پتانسیل سنجی اکوسیستمهای طبیعی در استان کرمان ... همکاری استان در تقویت، تجهیز و مکانیزه کردن سیستمهای کنترلی و تمرکز ... در نظر گرفتن نهاد خانواده بهعنوان پلی برای اعمال و جامعهپذیری سیاستهای سطح خرد و میانی.

دریافت قیمت

جزوه اکولوژی پوشش های گیاهی « علی محمد طزری (سلولی تکوینی گیاهی)

24 آوريل 2016 ... گیاهان با کند کردن سرعت جریان باد و آب و گاهش انرژی آن مانع از ... محیط خرد (Microenvironment): محیط کوچکی که موجود زنده در آن زندگی می کند و شرایط ..... آیی بازدهی تولید، تخصیص تولید خالص، دگرگونی یا توسعه طی زمان، توالی،...

دریافت قیمت

سرایکو سامانه مدیریت منابع آب

نرم افزار تحت وب سامانه حامی توزیع و تخصیص منابع آب در دشت قزوین ... این نرم افزار با محاسبه به هنگام نیاز آبی 15 گونه مختلف گیاهان در حوزه مورد نظر در دو سطح خرد و ... پیاده سازی قسمت فروش آب با وظیفه کنترل و همینطور مکانیزه کردن آن ایجاد شده...

دریافت قیمت

ثروتی که به تاراج می رود/ وقتی صنعت گیاهان دارویی در استان اردبیل ...

17 جولای 2018 ... تولید خرد و کوچک مقیاس مانع اصلی صادرات گیاهان دارویی .... داشت: برداشت کنندگان گیاهان دارویی به دلیل سفارشی کار کردن برای برخی شرکت های...

دریافت قیمت

ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ - دانشگاه تهران

2 دسامبر 2013 ... ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ. (. رﻗﻢ. IL111. ) ، آزﻣﺎ. ﻳﺸﻲ. در ﻗﺎﻟﺐ ﻛـﺮت. ﻫـﺎ. ي. ﺧـﺮد. ده ﺑـﺎ. ﻃﺮح ﭘﺎ. ﻳﺔ ... ورود ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻓﺎز زاﻳﺸﻲ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺨﺼﻴﺺ. ﻣﺎدة ﺧﺸﻚ. را ﺑﻪ اﻧـﺪام ... از،. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. رﺷﺪ ﺑﺮاي. ﻛﻤﻲ. ﻛﺮدن. ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎه. در. اروﭘﺎ. و. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﻣﺸﺘﺮك. اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. و. ﺳﭙﺲ. ،. در...

دریافت قیمت

تخصیص ارز مبادله‌ای به فشفشه و ترقه قاچاق + سند | ساتین

16 مارس 2018 ... تخصیص ارز مبادله‌ای به فشفشه و ترقه قاچاق + سند ... تخصیص ارز مبادله ای به کالاهایی که واردات آنها ضرورتی ندارد، در شرایط تنگنای ارزی فعلی یکی از ابهاماتی است که باید دستگاههای .... آموزش ساخت باغ شیشه ای (تراریوم) زیبا با انواع گیاهان +عکس ... خرد کردن مرغ با بهترین و ساده ترین روش (آموزش تصویری).

دریافت قیمت

ﻣﻘﺪﻣﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺪ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮرد، اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي. Page 4. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺮ ﻫﻨﺪي. ٤. ﺳﺎﺧﺖ. اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن دﺷﻮار اﺳﺖ . ﭼﻮب ... ﻫﺎي ﮔﯿﺎه از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه و داﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻞ ﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ ..... درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ و ﭘﺮرﺷﺪ از ﻓﻀﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش.

دریافت قیمت

آیت الله بیات زنجانی: تخصیص دادن ارز دولتی برای حجاج معلوم نیست ...

5 جولای 2018 ... اصلاحات نیوز؛ حضرت آیت‌الله العظمی بیات زنجانی به استفتائی پیرامون اختصاص ارز دولتی به حجاج بیت‌الله الحرام پاسخ دادند که درپی می آید:...

دریافت قیمت

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی - زراعت دیم. آبیاری ... خرد کردن و جمع آوری بقایای گیاهی - استفاده از .... تخصیص منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از روش لکسیکوگرافی.

دریافت قیمت

متن کامل (PDF) - مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه ...

7 آوريل 2015 ... ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ .... ﮔﯿﺎه در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ داﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ .... ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺮد ﮐﺮدن ﮐﻠﻮﺧﻪ. ﻫﺎ. و اﻟﮏ ﮐﺮدن و ﻣﺨﻠﻮط. ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ.

دریافت قیمت

اصلاح نباتات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصلاح نباتات یا اصلاح‌نژاد گیاهان به‌معنای بهبود صفات‌گیاهی با به‌کاربردن تحلیل‌های ژنتیکی است که بتوانند اهداف انسان را بهتر تأمین‌کنند...

دریافت قیمت

Echinaceae purpurea ) ( ثر کودهای بیولوژیک بر صفات - دانشگاه آزاد ...

1 نوامبر 2015 ... باکتری های محرک رشد گیاه و کودهای آلی از روش های مختلف از جمله افزایش میزان جذب و ...... اعمال هر گونه مدیریت زراعی از جمله روش کاربرد و تخصیص آب، کود .... کالیبره کردن وتوصیه فنی الزم، به دلیل وزش باد سمپاشی به روز بعد موکول شد ...... بصورت کرتهای خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام.

دریافت قیمت

مختلف کود شيميایی و هاي نسبت دور آبياري و اثر در شرایط بر عملكرد و ...

کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه ایرانشهر. اجرا شد. تیمارها شامل ... گیاهی، یک ضرورت به شمار می رود که باعث تولید مواد خام دارویی با کیفیت. یکنواخت و .... علت فراهم کردن عناصر غذایی و رطوبت از رشد بهتری نسبت به سایر تیمارها. برخوردار بوده ..... کاهش تخصيص مواد پرورده به دانه بوده. باشد.

دریافت قیمت

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

کارگر متیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی •. کارگر فنی ...... بازنگری در نگرش و جامع نگری و خرد ورزی در حیطه تولید غذا. اهمیت می یابد و .... اهلـي سـاختن و زراعي کردن گیـاه دارویي ... »تخصیـص نیروهـاي انسـاني عامـل و متعامـل «، بـه دو نتیجه.

دریافت قیمت

معرفی پژوهشکده - پژوهشکده گل و گیاهان زینتی - سازمان تحقیقات

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، Ornamental Plants Research Center. ... اهداف خرد. توسعه تکنولوژی تولید بذر و نهال، پیاز و سایر نهاده های مناسب و گواهی شده ... و نهادینه کردن بهره گیری از شیوه های نوین تکثیر گیاهان زینتی و سایر فناوریهای جدید .... 30- تخصیص بودجه از محل مالیات های بخش کشاورزی جهت اجرای پروژه های ملی یا زیر...

دریافت قیمت

اثر تنش خشکی بر میزان فتوسنتز، تسهیم مواد پرورده و عملکرد دانه ...

ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﻛﺎﻣ. ﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﺎ .... ﺧﺸﻜﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻠـﺪﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣـﻮاد .... در ﮔﻴﺎه. ، ﻫﺮ روز ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي از ﺧﺎك از ﻣﺤﻞ. ﻋﻤــﻖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ رﻳﺸــﻪ ﺑﺮداﺷــﺖ و در آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه درﺻــﺪ ...... اﻧﺘﻘـﺎل. ﺗﺒـﺪﻳﻞ. ﺷـﺪه. اﻧـﺪ. (. Blum, 2005. ،). ﺟﻬـﺖ. ﺟﺒـﺮان. ﻛـﺎﻫﺶ. ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ. ﺟﺎري. ﺑﺮاي. ﭘﺮ. ﻛﺮدن. داﻧﻪ.

دریافت قیمت

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد د - پژوهشهای زراعی ایران

9 آگوست 2014 ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ... ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠـﻮك. ﻫـﺎي ﮐﺎﻣـﻞ .... در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺖ زراﻋﯽ آن. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﺶ ..... ﺧﺸﮑﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﺗﺎه...

دریافت قیمت

بدون ایجاد پوشش گیاهی بیابان احیاء نمی‌شود/ مالچ نفتی نسخه اشتباه ...

بین روشهای مورد مطالعه به ترتیب روش ایجاد پوشش گیاهی، روش مالچ بیولوژیک، ... نظام مالی · هدفمندی یارانه‌ها · اشتغال · بانکداری اسلامی · تجهیز منابع بانک ها · تخصیص منابع · خدمات بانکی · اخبار مرتبط ... ۳۰ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۰ ... نتنها نمیتواند جلوی سیل را بگیرد بلکه با تسطیح و فشرده کردن زمین خطر وقوع سیل را بیشتر میکند...

دریافت قیمت

راهنمای هنرآموز فراوری گیاهان دارویی خشکبار - اداره کل نظارت بر نشر و ...

تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات 2. وجود كارگاه يا ..... دليل عدم نياز اين ميوه ها به خرد كردن اين است كه در هنگام پخت و توليد پوره،. گوشت آنها نرم...

دریافت قیمت

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد د - پژوهشهای زراعی ایران

9 آگوست 2014 ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ... ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠـﻮك. ﻫـﺎي ﮐﺎﻣـﻞ .... در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺖ زراﻋﯽ آن. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﺶ ..... ﺧﺸﮑﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﺗﺎه...

دریافت قیمت

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن - مجله تولید گیاهان زراعی

19 مارس 2017 ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪه زراﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ... اري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ...... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﯽ.

دریافت قیمت

65 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی روانسر تخصیص یافته است - جماران

23 ا کتبر 2018 ... خانه داری >; چیدمان >; گل و گیاه > ... 65 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی روانسر تخصیص یافته است ... است و سیاه نمایی و ناامید کردن مردم در چنین شرایطی دامن زدن به جنگ روانی دشمن است که تنها راه غلبه بر آن اتحاد و وحدت مردم و مسئولان است. ... امروز جامعه، باید برای خدمت به مردم از خرد جمعی و دانش و تجربه بهره بگیریم.

دریافت قیمت

کشت گیاهان دارویی اولویت وزارت جهادکشاورزی برای توسعه اشتغال ...

خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: برای ایجاد اشتغال پایدار ۱۰ محور در اولویت‌ها مشخص شده که یکی از آنها توسعه گیاهان دارویی است. توسعه کشت...

دریافت قیمت

ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ - دانشگاه تهران

2 دسامبر 2013 ... ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ. (. رﻗﻢ. IL111. ) ، آزﻣﺎ. ﻳﺸﻲ. در ﻗﺎﻟﺐ ﻛـﺮت. ﻫـﺎ. ي. ﺧـﺮد. ده ﺑـﺎ. ﻃﺮح ﭘﺎ. ﻳﺔ ... ورود ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻓﺎز زاﻳﺸﻲ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺨﺼﻴﺺ. ﻣﺎدة ﺧﺸﻚ. را ﺑﻪ اﻧـﺪام ... از،. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. رﺷﺪ ﺑﺮاي. ﻛﻤﻲ. ﻛﺮدن. ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎه. در. اروﭘﺎ. و. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﻣﺸﺘﺮك. اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. و. ﺳﭙﺲ. ،. در...

دریافت قیمت

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

کارگر متیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی •. کارگر فنی ...... بازنگری در نگرش و جامع نگری و خرد ورزی در حیطه تولید غذا. اهمیت می یابد و .... اهلـي سـاختن و زراعي کردن گیـاه دارویي ... »تخصیـص نیروهـاي انسـاني عامـل و متعامـل «، بـه دو نتیجه.

دریافت قیمت

ارتقای بهره وری مصرف آب

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫـﺎى ﮐﻼن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﻣﯿـﻦ، ﺗﺨﺼﯿـﺺ و ﻣﺼـﺮف اﺻﻮﻟـﻰ از آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ..... ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ راﻧﺪﻣـﺎن ﮐﺎرﺑـﺮد ﻣﺰرﻋـﻪ، از ﻋﺒﺎرت ﻣﻘـﺪار آب آﺑﯿـﺎرى ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﯿـﺎه ﺑﻪ ﺟﺎى ..... ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻔﺎت، راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود 70 درﺻﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ...... ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮى از ﺧﺮد ﺷـﺪن ﺑﯿﺸـﺘﺮ اراﺿـﻰ، اﻋﺘﺒـﺎرات ﯾﺎراﻧﻪ اى ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎى آﺑﯿﺎرى، ﻓﻘـﻂ ﺑﻪ اراﺿﻰ.

دریافت قیمت

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن - مجله تولید گیاهان زراعی

19 مارس 2017 ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪه زراﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ... اري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ...... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﯽ.

دریافت قیمت

گیاه مورد علاقه حضرت محمد

پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) : بادرنجبویه گیاهی بهشتی و مورد علاقه ی .... بوييدن برگ من جهت ضدعفوني كردن مجاري تنفسي و نشستن در آب جوشانده آن جهت باز شدن ... سابقاً مرسوم بوده كه براي گرفتن زنبور عسل برگ بادرنجبويه را خرد كرده و در ..... است كه متعلق بـه تـعـهـد یـا تخصیص است، یا بحثهایی كه در بیان موضوع (علم) و...

دریافت قیمت

سرایکو سامانه مدیریت منابع آب

نرم افزار تحت وب سامانه حامی توزیع و تخصیص منابع آب در دشت قزوین ... این نرم افزار با محاسبه به هنگام نیاز آبی 15 گونه مختلف گیاهان در حوزه مورد نظر در دو سطح خرد و ... پیاده سازی قسمت فروش آب با وظیفه کنترل و همینطور مکانیزه کردن آن ایجاد شده...

دریافت قیمت

محیط‌زیست، آب و کشاورزی

... انجام مطالعات جامع در زمینة پتانسیل‌های معدنی; تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی ... گیاهان دارویی با رویکرد پتانسیل سنجی اکوسیستمهای طبیعی در استان کرمان ... همکاری استان در تقویت، تجهیز و مکانیزه کردن سیستمهای کنترلی و تمرکز ... در نظر گرفتن نهاد خانواده بهعنوان پلی برای اعمال و جامعهپذیری سیاستهای سطح خرد و میانی.

دریافت قیمت

جزوه اکولوژی پوشش های گیاهی « علی محمد طزری (سلولی تکوینی گیاهی)

24 آوريل 2016 ... گیاهان با کند کردن سرعت جریان باد و آب و گاهش انرژی آن مانع از ... محیط خرد (Microenvironment): محیط کوچکی که موجود زنده در آن زندگی می کند و شرایط ..... آیی بازدهی تولید، تخصیص تولید خالص، دگرگونی یا توسعه طی زمان، توالی،...

دریافت قیمت

سرایکو سامانه مدیریت منابع آب

نرم افزار تحت وب سامانه حامی توزیع و تخصیص منابع آب در دشت قزوین ... این نرم افزار با محاسبه به هنگام نیاز آبی 15 گونه مختلف گیاهان در حوزه مورد نظر در دو سطح خرد و ... پیاده سازی قسمت فروش آب با وظیفه کنترل و همینطور مکانیزه کردن آن ایجاد شده...

دریافت قیمت

ثروتی که به تاراج می رود/ وقتی صنعت گیاهان دارویی در استان اردبیل ...

17 جولای 2018 ... تولید خرد و کوچک مقیاس مانع اصلی صادرات گیاهان دارویی .... داشت: برداشت کنندگان گیاهان دارویی به دلیل سفارشی کار کردن برای برخی شرکت های...

دریافت قیمت

ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ - دانشگاه تهران

2 دسامبر 2013 ... ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ. (. رﻗﻢ. IL111. ) ، آزﻣﺎ. ﻳﺸﻲ. در ﻗﺎﻟﺐ ﻛـﺮت. ﻫـﺎ. ي. ﺧـﺮد. ده ﺑـﺎ. ﻃﺮح ﭘﺎ. ﻳﺔ ... ورود ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻓﺎز زاﻳﺸﻲ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺨﺼﻴﺺ. ﻣﺎدة ﺧﺸﻚ. را ﺑﻪ اﻧـﺪام ... از،. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. رﺷﺪ ﺑﺮاي. ﻛﻤﻲ. ﻛﺮدن. ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎه. در. اروﭘﺎ. و. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﻣﺸﺘﺮك. اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. و. ﺳﭙﺲ. ،. در...

دریافت قیمت

تخصیص ارز مبادله‌ای به فشفشه و ترقه قاچاق + سند | ساتین

16 مارس 2018 ... تخصیص ارز مبادله‌ای به فشفشه و ترقه قاچاق + سند ... تخصیص ارز مبادله ای به کالاهایی که واردات آنها ضرورتی ندارد، در شرایط تنگنای ارزی فعلی یکی از ابهاماتی است که باید دستگاههای .... آموزش ساخت باغ شیشه ای (تراریوم) زیبا با انواع گیاهان +عکس ... خرد کردن مرغ با بهترین و ساده ترین روش (آموزش تصویری).

دریافت قیمت

ﻣﻘﺪﻣﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺪ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮرد، اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي. Page 4. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺮ ﻫﻨﺪي. ٤. ﺳﺎﺧﺖ. اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن دﺷﻮار اﺳﺖ . ﭼﻮب ... ﻫﺎي ﮔﯿﺎه از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه و داﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻞ ﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ ..... درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ و ﭘﺮرﺷﺪ از ﻓﻀﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش.

دریافت قیمت

آیت الله بیات زنجانی: تخصیص دادن ارز دولتی برای حجاج معلوم نیست ...

5 جولای 2018 ... اصلاحات نیوز؛ حضرت آیت‌الله العظمی بیات زنجانی به استفتائی پیرامون اختصاص ارز دولتی به حجاج بیت‌الله الحرام پاسخ دادند که درپی می آید:...

دریافت قیمت

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی - زراعت دیم. آبیاری ... خرد کردن و جمع آوری بقایای گیاهی - استفاده از .... تخصیص منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از روش لکسیکوگرافی.

دریافت قیمت

متن کامل (PDF) - مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه ...

7 آوريل 2015 ... ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ .... ﮔﯿﺎه در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ داﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ .... ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺮد ﮐﺮدن ﮐﻠﻮﺧﻪ. ﻫﺎ. و اﻟﮏ ﮐﺮدن و ﻣﺨﻠﻮط. ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ.

دریافت قیمت

اصلاح نباتات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصلاح نباتات یا اصلاح‌نژاد گیاهان به‌معنای بهبود صفات‌گیاهی با به‌کاربردن تحلیل‌های ژنتیکی است که بتوانند اهداف انسان را بهتر تأمین‌کنند...

دریافت قیمت

Echinaceae purpurea ) ( ثر کودهای بیولوژیک بر صفات - دانشگاه آزاد ...

1 نوامبر 2015 ... باکتری های محرک رشد گیاه و کودهای آلی از روش های مختلف از جمله افزایش میزان جذب و ...... اعمال هر گونه مدیریت زراعی از جمله روش کاربرد و تخصیص آب، کود .... کالیبره کردن وتوصیه فنی الزم، به دلیل وزش باد سمپاشی به روز بعد موکول شد ...... بصورت کرتهای خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام.

دریافت قیمت

مختلف کود شيميایی و هاي نسبت دور آبياري و اثر در شرایط بر عملكرد و ...

کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه ایرانشهر. اجرا شد. تیمارها شامل ... گیاهی، یک ضرورت به شمار می رود که باعث تولید مواد خام دارویی با کیفیت. یکنواخت و .... علت فراهم کردن عناصر غذایی و رطوبت از رشد بهتری نسبت به سایر تیمارها. برخوردار بوده ..... کاهش تخصيص مواد پرورده به دانه بوده. باشد.

دریافت قیمت

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

کارگر متیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی •. کارگر فنی ...... بازنگری در نگرش و جامع نگری و خرد ورزی در حیطه تولید غذا. اهمیت می یابد و .... اهلـي سـاختن و زراعي کردن گیـاه دارویي ... »تخصیـص نیروهـاي انسـاني عامـل و متعامـل «، بـه دو نتیجه.

دریافت قیمت

معرفی پژوهشکده - پژوهشکده گل و گیاهان زینتی - سازمان تحقیقات

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، Ornamental Plants Research Center. ... اهداف خرد. توسعه تکنولوژی تولید بذر و نهال، پیاز و سایر نهاده های مناسب و گواهی شده ... و نهادینه کردن بهره گیری از شیوه های نوین تکثیر گیاهان زینتی و سایر فناوریهای جدید .... 30- تخصیص بودجه از محل مالیات های بخش کشاورزی جهت اجرای پروژه های ملی یا زیر...

دریافت قیمت

اثر تنش خشکی بر میزان فتوسنتز، تسهیم مواد پرورده و عملکرد دانه ...

ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﻛﺎﻣ. ﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﺎ .... ﺧﺸﻜﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻠـﺪﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣـﻮاد .... در ﮔﻴﺎه. ، ﻫﺮ روز ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي از ﺧﺎك از ﻣﺤﻞ. ﻋﻤــﻖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ رﻳﺸــﻪ ﺑﺮداﺷــﺖ و در آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه درﺻــﺪ ...... اﻧﺘﻘـﺎل. ﺗﺒـﺪﻳﻞ. ﺷـﺪه. اﻧـﺪ. (. Blum, 2005. ،). ﺟﻬـﺖ. ﺟﺒـﺮان. ﻛـﺎﻫﺶ. ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ. ﺟﺎري. ﺑﺮاي. ﭘﺮ. ﻛﺮدن. داﻧﻪ.

دریافت قیمت

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد د - پژوهشهای زراعی ایران

9 آگوست 2014 ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ... ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠـﻮك. ﻫـﺎي ﮐﺎﻣـﻞ .... در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺖ زراﻋﯽ آن. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﺶ ..... ﺧﺸﮑﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﺗﺎه...

دریافت قیمت

بدون ایجاد پوشش گیاهی بیابان احیاء نمی‌شود/ مالچ نفتی نسخه اشتباه ...

بین روشهای مورد مطالعه به ترتیب روش ایجاد پوشش گیاهی، روش مالچ بیولوژیک، ... نظام مالی · هدفمندی یارانه‌ها · اشتغال · بانکداری اسلامی · تجهیز منابع بانک ها · تخصیص منابع · خدمات بانکی · اخبار مرتبط ... ۳۰ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۰ ... نتنها نمیتواند جلوی سیل را بگیرد بلکه با تسطیح و فشرده کردن زمین خطر وقوع سیل را بیشتر میکند...

دریافت قیمت

راهنمای هنرآموز فراوری گیاهان دارویی خشکبار - اداره کل نظارت بر نشر و ...

تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات 2. وجود كارگاه يا ..... دليل عدم نياز اين ميوه ها به خرد كردن اين است كه در هنگام پخت و توليد پوره،. گوشت آنها نرم...

دریافت قیمت

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد د - پژوهشهای زراعی ایران

9 آگوست 2014 ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ... ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠـﻮك. ﻫـﺎي ﮐﺎﻣـﻞ .... در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺖ زراﻋﯽ آن. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﺶ ..... ﺧﺸﮑﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﺗﺎه...

دریافت قیمت